Βασικός κατευθυντήριος άξονας της παροχής υπηρεσιών της Δικηγορικής Εταιρείας προς τους πελάτες μας είναι  η άσκηση «προληπτικής» δικηγορίας. Ο τομέας στον οποίο έχουμε επικεντρώσει τη δραστηριότητά μας είναι, αφενός μεν  ο ευρύτερος χώρος του αστικού και εμπορικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο των εμπορικών εταιρειών (συστάσεις, μετατροπές, εξαγορές, συγχωνεύσεις,  αποσχίσεις, εξυγίανση και αναδιάρθρωση),  της κεφαλαιαγοράς, των αξιογράφων και των συμβάσεων αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων και αφετέρου τα ευρύτερα γνωστικά πεδία του κοινοτικού δικαίου και του δημοσίου δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, των Ιδιωτικοποιήσεων Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, των ΜΜΕ, των Διεθνών συναλλαγών και του Ποινικού Οικονομικού Δικαίου. Παράλληλα διαθέτουμε  εξειδίκευση σε ζητήματα τραπεζικής και γενικότερα χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας και ιατρικού δικαίου και διαμεσολάβησης  και εμπειρία συνεργασίας και εκπροσώπησης αλλοδαπών εταιρειών που κατά την τελευταία εικοσιπενταετία δραστηριοποιήθηκαν στον  Ελληνικό χώρο συμμετέχοντας, μόνες τους ή σε συνεργασία με ‘Έλληνες συνεταίρους σε διαγωνισμούς ιδιωτικοποιήσεων. Οι ζητούμενες συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και οδηγίες παρέχονται εγγράφως. Η Εταιρεία αξιοποιεί όλες τις βάσεις δεδομένων τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού Δικαίου, ώστε να παρακολουθεί άμεσα και με απόλυτη επάρκεια τις εξελίξεις στη νομοθεσία και τη νομολογία.